வியாழன், 1 டிசம்பர், 2011

வரவும் செலவும்

வரவும் செலவும்
------------------------------------
முதலா ளிக்கு
வரவு வரணும்
தொழிலா ளிக்கு
செலவு செய்யணும்
செலவு செஞ்சா
வரவு வரும்
வரவு வந்தா
செலவு செய்யலாம்
செலவும் வரவும்
சேர்ந்தே இருக்கும்
-------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: