ஞாயிறு, 11 செப்டம்பர், 2011

விலகலும் பிரிதலும்

விலகலும் பிரிதலும்

---------------------------------------

விலகி இருப்பதும்

பிரிந்து இருப்பதும்

வேறு வேறு

வித்தியாசம் உண்டு

விலகி இருப்பது

உடலும் மனமும்

பிரிந்து இருப்பது

உடல்கள் மட்டுமே

சேரும் நேரம்

நேரும் , ஆறும்

------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: