வெள்ளி, 3 ஜூன், 2011

காதல் செலவு

காதல் செலவு
--------------------------------
பீச்சு செலவு
என்னோட செலவு
சினிமா செலவு
உன்னோட செலவு
பார்க் செலவு
என்னோட செலவு
பார்ட்டி செலவு
உன்னோட செலவு
என்னோட கல்யாணத்துக்கு
உன்னோட பரிசு செலவு
உன்னோட கல்யாணத்துக்கு
என்னோட பரிசு செலவு
காலம் மாறிப் போச்சு
காதல் செலவாய் ஆச்சு
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக