வியாழன், 2 ஜூன், 2011

அம்மாவும் அப்பாவும்

அம்மாவும்  அப்பாவும்  
--------------------------------------------
அம்மா  வாழ்வது
பெண்ணுக்கும் பிள்ளைக்கும்
அப்பா போனபின்பும்
அம்மாவுக்கு   வாழ்வுண்டு
அப்பா  வாழ்வது
உறவுக்கும்  நட்புக்கும்
அம்மா  போனபின்பு
அப்பாவுக்கு  வாழ்வில்லை
அம்மாவே அப்பாவுக்கு
அப்பாவும் அம்மாவுக்கு
---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: