வியாழன், 12 மே, 2011

நில வரம்

நில வரம்
------------------
தவழும் போது
பார்வையில் நிலம்
நடக்கும் போது
பக்கத்தில் நிலம்
வளரும் போது
வானத்தில் நிலம்
தளரும் போது
தாங்கிடும் நிலம்
முடியும் போது
மூடிடும் நிலம்
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: