சனி, 12 பிப்ரவரி, 2011

காதல் பருவங்கள்

காதல் பருவங்கள்
----------------------------------
பார்த்து வருவது
பள்ளிப் பருவத்தில்
பேசி வருவது
கல்லூரிப் பருவத்தில்
பழகி வருவது
வேலைப் பருவத்தில்
கலந்து வருவது
கல்யாணப் பருவத்தில்
உணர்ந்து வருவது
குடும்பப் பருவத்தில்
உருகி வருவது
முதுமைப் பருவத்தில்
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி


1 கருத்து: