சனி, 25 செப்டம்பர், 2010

இருபிறவித் திருநங்கையர்

இருபிறவித்  திருநங்கையர் 
-------------------------------------------
ஒரு நங்கை இரு நங்கை
உயரத்தில் இருக்கின்றார்
பல நங்கை பணத்திற்காய் 
பாதையிலே நிற்கின்றார்
திருநங்கை ஆக்கிவிட்டு
தெருவினிலே நிறுத்திவிட்டு
இருபிறவி ஆக்கிவிட்ட
இரக்கமில்லா இறைவா
மறுபிறவி வந்தால் தான்
மணக்குமா இவர் வாழ்வு
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: