வெள்ளி, 16 ஜூலை, 2010

குறள் கவிஞர் கூட்டம்

குறள் கவிஞர் கூட்டம்
--------------------------------------
ஒண்ணே முக்கால் அடிக்குள்ளே
சொன்ன கருத்தெல்லாம்
அறம் பொருள் இன்பமென்று
அடக்கி வைத்த தெல்லாம்
அப்பொழுதும் இப்பொழுதும்
எப்பொழுதும் நிற்கும்
திருக் குறள்   பூக்களையே
திரும்பவுமே விரிக்கும்
கவிஞர்கள் கூட்டத்தின்
கடைக் கோடி நீளும்
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: