வெள்ளி, 18 ஜூன், 2010

முடியாத காதல்

முடியாத காதல்
----------------------------
பார்த்துக் கொண்டே இருக்க விரும்புவதால்
காதல் குருடாய் இருக்க முடியாது
கேட்டுக் கொண்டே இருக்க விரும்புவதால்
காதல் செவிடாய் இருக்க முடியாது
பேசிக் கொண்டே இருக்க விரும்புவதால்
காதல் ஊமையாய் இருக்க முடியாது
தொட்டுக் கொண்டே இருக்க விரும்புவதால்
காதல் ஜடமாய் இருக்க முடியாது
நினைத்துக் கொண்டே இருக்க விரும்புவதால்
காதல் கல்யாணத்தில் முடியாது
----------------------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: