வியாழன், 27 மே, 2010

பாத்தி கட்டும் பார்வை

பாத்தி கட்டும் பார்வை
----------------------------------------------
முதல் பார்வை
மூட்டும் அன்பு
அடுத்த பார்வை
அனல் காதல்
முதல் பேச்சு
முணு முணுப்பு
அடுத்த பேச்சு
ஆர வாரம் 
பார்வையும் பேச்சும்
பாத்தி கட்டும்
---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: