வியாழன், 6 மே, 2010

எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரேச்வரி

எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரேச்வரி
---------------------------------------------------------
சமையல் தெரியுமாம்
சங்கீதம் தெரியுமாம்
நடனம் தெரியுமாம்
நட்டுவாங்கம் தெரியுமாம்
பின்னல் தெரியுமாம்
பேசத் தெரியுமாம்
மருத்துவம் தெரியுமாம்
மண்ணாங்கட்டி தெரியுமாம்
படிச்சுத் தெரியுமாம்
பண்ணத் தெரியாதாம்
-----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: