செவ்வாய், 23 மார்ச், 2010

காதல் வேண்டும்

காதல் வேண்டும்
-------------------------------
பார்த்துக் கொண்டே
இருக்க வேண்டும்
பழகிக் கொண்டே
இருக்க வேண்டும்
பேசிக்  கொண்டே
இருக்க வேண்டும்
நினைத்துக் கொண்டே
இருக்க வேண்டும்
காதல் ஒன்றே
உலகில் வேண்டும்
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: