திங்கள், 25 ஜனவரி, 2010

கிராமத்தில் உலகம்

கிராமத்தில்  உலகம்
---------------------------------
வளு வளு அட்டையும்
வாசமும் ஆக
புதுப் புத்தகங்கள்
நூலகம் இறங்கும்
அட்டவணைப் படுத்த
அவருடன் சேர்ந்து
முதன் முதல்  தொட்டு
புரட்டிப் பார்ப்போம்
விரிந்த உலகம்
கிராமத்தில் நுழையும்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: