ஞாயிறு, 27 டிசம்பர், 2009

தெரு நாய்கள்

தெரு நாய்கள்
----------------------------

எத்தனை நாய்களைப்

பார்த்திருக்கிறோம்

சில நாய்கள் ஒல்லியாய்

சில நாய்கள் குண்டாய்

சிலவற்றைப் பார்த்து பயந்து

சிலவற்றை அடித்து விரட்டி

சிலதிடம் கடி வாங்கி

சிலதிடம் கல் ஓங்கி

சிலவற்றைக் காணோம்

சிலது திரியுது தெருவில்

-----------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: