புதன், 19 ஆகஸ்ட், 2009

முதுமை உலகம்

முதுமை உலகம்

-----------------------------

அமுக்க வரும் உறக்கத்திற்கு

அலறும் மனம்

வலிக்க வரும் நோய்களுக்கு

மருந்துக் கூட்டம்

பேச வரும் வார்த்தைகளில்

எரிச்சல் ஏக்கம்

படுக்கை அறை தனிமையிலே

பழமை ஓடும்

முடிந்து விட்ட வாழ்க்கையிலே

முதுமை உலகம்

-----------------------நாகேந்திர பாரதி

------------------------------------------

1 கருத்து: