செவ்வாய், 30 ஜூன், 2009

மனிதனே இறைவன்

மனிதனே இறைவன்

------------------------

மனக் கிரகத்திற்கு

மதிப்பு கொடுங்கள்

வெளிக் கிரகத்தை

விட்டுத் தள்ளுங்கள்

உங்களுள் ஒளிரும்

கடவுளை உணருங்கள்

வெளிக் கடவுளுக்குள்

வெளிச்சம் தேடாதீர்

எல்லா மனிதரும்

இறைவனாய் உணருங்கள்

---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

-------------------------------------------------------------

1 கருத்து: