வியாழன், 18 ஜூன், 2009

போலி மனிதர்கள்

போலி மனிதர்கள்

--------------------------

சிரிப்புக்குள் விஷம் வைத்து செலவழிப்பார்

சில்லறைக்கு மட்டுமே வரவு வைப்பார்

கறுப்புக்குள் பணமாக குவித்து வைப்பார்

கடவுளுக்கும் கொஞ்சூண்டு கொடுத்து வைப்பார்

போகவர உறைத்தாலும் பொருட் படுத்தார்

போன்சாய் மரமாக வெட்டிக் கொள்வார்

பருப்புக்கும் அரிசிக்கும் அலைக் கழிவோர்

நெருப்புக்குள் சினமாக நிமிர்ந்து விட்டால்

அறுப்புக்குக் களையாக ஆய் விடுவார்

அங்கங்கே மிதிபட்டு அழிந்திடுவார்

--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

3 கருத்துகள்: