வெள்ளி, 29 மே, 2009

எப்படியாவது சண்டை

எப்படியாவது சண்டை

-------------------------------

எப்படியாவது சண்டை போட வேண்டும் எங்களுக்கு

மதங்களுக்கு இடையே சண்டை

ஒரே மதமென்றால் உட்சாதிகளுக்கு இடையே சண்டை

ஒரே சாதியென்றால் ஊர்களுக்கு இடையே சண்டை

ஒரே ஊரென்றால் தெருக்களுக்கு இடையே சண்டை

ஒரே தெருவென்றால் வீடுகளுக்கு இடையே சண்டை

ஒரே வீடென்றால் உறவுகளுக்கு இடையே சண்டை

மதக் கலவரத்தில் தொடங்கி

மாமிமருமகள் நிலவரம் வரை

எப்படியாவது சண்டை போட வேண்டும் எங்களுக்கு

---------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

----------------------------------------------------------------------

1 கருத்து: