புதன், 27 மே, 2009

இருந்து என்ன சாதிச்சே

இருந்து என்ன சாதிச்சே

---------------------------------

வேலையிலே ஒழைச்சியா வேர்வையை வெதச்சியா

பார்வையிலே கனிஞ்சியா பண்போடு நடந்தியா

மனைவிக்கு சமைச்சியா மகனுக்கு துவச்சியா

நட்புக்கு மதிச்சியா நாளுக்கும் மகிழ்ச்சியா

இயற்கையை ரசிச்சியா இன்பத்தை புரிஞ்சியா

கர்வத்தைக் கலைஞ்சியா கண்ணீரைச் சொரிஞ்சியா

பெருசுகளைப் பாத்தியா பேசிச் சிரிச்சியா

எசைபாட்டு எடுத்தியா இரங்கற்பா தொடுத்தியா

கூடிப்பேசி வாழ்ந்தியா கூட்டுறவாய் இருந்தியா

இதக் கூடச் செய்யாம இருந்து என்ன சாதிச்சே

-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி

------------------------------------------------------------------------

1 கருத்து: