சனி, 23 மே, 2009

சேலை எடுக்கும் வேலை

சேலை எடுக்கும் வேலை

------------------------------------

சேலை எடுக்கச் சேர்ந்து போனவர்களுக்குத் தெரியும்

சொன்ன கடைக்குப் போகாமல் சென்னைக் கடையெல்லாம் சுற்றுவார்கள்

ஒரு சேலை எடுக்கப்போய் ஒன்பது சேலை எடுப்பார்கள்

சொந்தக்காரர்களுக்கு எடுக்கப் போய் சொந்தமாகவும் எடுப்பார்கள்

ஒரு மணி நேரத்தில் முடிக்கப் போய் ஒரு நாளாய் ஆக்குவார்கள்

ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எடுக்கப் போய் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு தூக்குவார்கள்

அடுத்தவர் எடுக்கும் சேலையை ஆசைப் பார்வை பார்ப்பார்கள்

எல்லாச் சேலையும் எடுத்த பின்பு எதுவும் சரியில்லை என்பார்கள்

வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்த பின்பு மறுநாள் மாற்றப் போவார்கள்

சேலை எடுக்கச் சோர்ந்து போனவர்களுக்குப் புரியும்

----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி

---------------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக