வியாழன், 16 ஏப்ரல், 2009

உட் சூடு

உட் சூடு

----------

வெளிச் சூட்டை விட

உட் சூட்டில்

அபாயம் அதிகம்

ஜாதிச் சூட்டில்

தேர்தலில் அபாயம்

மதச் சூட்டில்

கலவர அபாயம்

காமச் சூட்டில்

கற்பில் அபாயம்

கோபச் சூட்டில்

வார்த்தை அபாயம்

இளமைச் சூட்டில்

ஏளன அபாயம்

முதுமைச் சூட்டில்

எரிச்சல் அபாயம்

செயற்கைக் குளிரில்

வெளிச்சூடு விரட்டுவோர்

இயற்கைப் பண்பால்

உட் சூட்டை விரட்டினால்

கோடை மாறும்

குற்றாலம் ஆகும்

------------------------------- நாகேந்திர பாரதி

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 கருத்து: