சனி, 6 ஜூன், 2020

ஆறாம் அறிவு - கவிதை

ஆறாம் அறிவு - கவிதை
-----------------------------------------
பிறப்பு என்பது
சக்தியில் கலப்பது

இறப்பு என்பது
சிவத்தில் கலப்பது

பிறப்பும் இறப்பும்
சக்தியும் சிவமும்

இதற்கு இடையில்
எத்தனை பிறவி

பிறவியை அறுப்பதே
ஆறாம் அறிவு
--------------------------------நாகேந்திர  பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

4 கருத்துகள்: