சனி, 14 மார்ச், 2020

ஒற்றுமை நேரம் - கவிதை

ஒற்றுமை நேரம் - கவிதை
--------------------------------------------
இயற்கையின் சக்தியை
உலகம் முழுவதும்
உணரும் நேரம்

இயற்கையும் கடவுளும்
ஒன்றே என்பது
தெரிகின்ற நேரம்

எல்லாப் பிரிவுகட்கும்
ஒன்றே ஆரம்பமென்று
அறிகின்ற நேரம்

எல்லா உயிர்கட்கும்
ஒன்றே மூலமென்று
புரிகின்ற நேரம்

இப்போது விட்டால்
எப்போது உண்டாகும்
ஒற்றுமை  நேரம்
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

4 கருத்துகள்: