சனி, 29 பிப்ரவரி, 2020

தேர்வு நேரம் -கவிதை

தேர்வு நேரம் -கவிதை
------------------------------------
படித்தது போலவும் இருக்கும் - பாடம்
படிக்காதது போலவும்   இருக்கும்

புரிந்தது போலவும் இருக்கும் - கேள்வி
புரியாதது போலவும் இருக்கும்

தெரிந்தது போலவும் இருக்கும் - பதில்
தெரியாதது போலவும் இருக்கும்

எழுதியது போலவும் இருக்கும்  - எல்லாம்
எழுதாதது போலவும் இருக்கும்

முடிந்தது போலவும் இருக்கும் - தேர்வு
முடியாதது போலவும் இருக்கும்
--------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

4 கருத்துகள்: