புதன், 30 ஜனவரி, 2019

இடைவெளி உலகம்

இடைவெளி உலகம்
---------------------------------------
இரைச்சலுக்கும் அமைதிக்கும்
இடையிலே உலகம்

இருட்டுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும்
இடையிலே உலகம்

இன்பத்திற்கும் துன்பத்திற்கும்
இடையிலே உலகம்

இழுமூச்சுக்கும் விடுமூச்சுக்கும்
இடையிலே உலகம்

இடைவெளியில் இருக்கிறது
இறைவனின் உலகம்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Humor in Business - Poetry Book

3 கருத்துகள்: