செவ்வாய், 29 மே, 2018

இப்படியும் அப்படியும்

இப்படியும் அப்படியும்
-----------------------------------
இப்படித்தான் வர வேண்டுமென்று
அப்போதும் நினைத்ததுதான்

இப்படியும் அப்படியுமாய்
இருந்தாகி விட்ட பின்பும்

இப்படித்தான் வர வேண்டுமென்று
இப்போதும் நினைப்பதுதான்

இப்படியும் அப்படியுமாய்
இப்போதும் இருந்து விட்டால்

இப்படித்தான் வர வேண்டுமென்பது
எப்படித்தான் நடக்குமோ
------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

5 கருத்துகள்: