வெள்ளி, 4 மார்ச், 2016

பேச்சுக் கலை

பேச்சுக் கலை
------------------------
எண்ணங்கள் எழும்பும்போது
வார்த்தைகள் சுரக்கும்

உணர்ச்சிகள் முட்டும்போது
உதடுகள் திறக்கும்

கேட்பவர் கிடைக்கும்போது
பேச்சுமே பிறக்கும்

சொல்பவர் சொல்லும்போது
சுகமாக இருக்கும்

இருவரும் இயைந்திருந்தால்
இன்பமே உருக்கும்
-----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

2 கருத்துகள்: