வெள்ளி, 3 ஜூலை, 2015

குறும்புக் குருவி

குறும்புக் குருவி
---------------------------
குருவிக் கென்று ஒரு
குறும்பு இருக்கிறது

நாம் கூப்பிடும்போது
அது வருவதில்லையாம்

அது வரும்போது
இரை  வைக்க வேண்டுமாம்

அதன் விளையாட்டைப்
பார்த்து ரசிக்க வேண்டுமாம்

காதலியுடன் பழகியது
இங்கேயும் கை கொடுக்கிறது
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: