வியாழன், 16 ஜூலை, 2015

வரப்புச் சண்டை

வரப்புச் சண்டை
-------------------------
வரப்பு என்பது
பொது நடைப் பாதை

பரப்பு வயலைப்
பெரிது படுத்த

வரப்பைச் சுருக்கி
வளரும் சண்டை

வரப்பே இல்லாப்
பொது வயல் ஒன்று

பூக்கும் வரைக்கும்
தொடரும் போலும்
---------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: