செவ்வாய், 14 ஜூலை, 2015

நடையோசை

நடையோசை
------------------------
ஒவ்வொரு நடையிலும்
ஒவ்வொரு ஓசை

கோப ஓசை
கவலை ஓசை

அவசர ஓசை
அமைதி ஓசை

ஓசை உணர்ந்து
நெருங்கும் போது

நமது நடையில்
நாகரிக ஓசை
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: