ஞாயிறு, 12 ஜூலை, 2015

அலை பாயும் நினைவுகள்

அலை பாயும் நினைவுகள்
---------------------------------------
பொருட்களால் மட்டுமல்ல
நினைவு களாலும்
நிரம்பிக் கிடக்கிறது வீடு

வீட்டைக் காலி செய்யும் போது
விட்டுச் செல்லும் நினைவுகள்

மறுபடி பார்க்கும்போது
குதித்து எழுகின்றன

ஆழத்தில் அடங்கிய
அலைகளின் கூட்டம்

கரையைப்   பார்த்ததும்
குதித்து எழுவது போல
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

2 கருத்துகள்: