ஞாயிறு, 28 ஜூன், 2015

குழந்தை உலகம்

குழந்தை உலகம்
----------------------------
எல்லாக் குழந்தைகளும்
ஒரே மாதிரி அழுகின்றன

எல்லாக் குழந்தைகளும்
ஒரே மாதிரி சிரிக்கின்றன

எல்லாக் குழந்தைகளும்
ஒரே மாதிரி அடம் பிடிக்கின்றன

எல்லாக் குழந்தைகளும்
எல்லா இடங்களிலும்

பெரியவர்கள் ஆனபின்தான்
வேற வேற மாதிரி
------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: