ஞாயிறு, 21 ஜூன், 2015

யோக வாழ்க்கை


யோக வாழ்க்கை
--------------------------------
உழைப்பின்  வழியே
கர்ம யோகா

உணர்வின்  வழியே
பக்தி யோகா

உடலின் வழியே
ராஜ யோகா

உயிரின் வழியே
ஞான யோகா

அவரவர் வழியில்
யோக வாழ்க்கை
-----------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: