வெள்ளி, 12 ஜூன், 2015

பார்புகழ் வெற்றி

பார்புகழ் வெற்றி
-------------------------------
கையும் காலும்
இறுக வேண்டும்

மூளையும் இதயமும்
உருக வேண்டும்

முனைப்பும் முயற்சியும்
பெருக வேண்டும்

கவலையும் பயமும்
கருக வேண்டும்

பார்புகழ் வெற்றியைப்
பருக வேண்டும்
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

2 கருத்துகள்: