ஞாயிறு, 15 மார்ச், 2015

ஹார்மோன் கவிதை

ஹார்மோன் கவிதை 
----------------------------------
பார்த்துக் கொண்டே 
இருக்கத் தோன்றும் 

பழகிக் கொண்டே
இருக்கத் தோன்றும் 

பேசிக் கொண்டே
இருக்கத் தோன்றும் 

பெண்ணும் ஆணும் 
காதல் தோற்றம் 

ஹார்மோன் செய்யும் 
கவிதைத் தோற்றம் 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
 

1 கருத்து: