சனி, 28 மார்ச், 2015

காப்பி அடிப்பது

காப்பி அடிப்பது 
-------------------------
காப்பி அடிப்பது 
நல்ல பழக்கம் 

நல்ல எண்ணங்களைக் 
காப்பி அடிக்கலாம் 

நல்ல வார்த்தைகளைக் 
காப்பி அடிக்கலாம் 

நல்ல செயல்களைக் 
காப்பி அடிக்கலாம் 

எது நல்லது 
என்பதில்தான் குழப்பம் 
---------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: