சனி, 21 மார்ச், 2015

கவிதைத் தினம்

கவிதைத் தினம் 
----------------------------
வாழ்க்கைத் தினமெல்லாம் 
கவிதைத் தினம்தான் 

இயற்கைத் தினமெல்லாம் 
கவிதைத் தினம்தான் 

கற்பனைத் தினமெல்லாம் 
கவிதைத் தினம்தான் 

காதல் தினமெல்லாம் 
கவிதைத் தினம்தான் 

காலம் தினம் தினம் 
கவிதைத் தினம்தான் 
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: