திங்கள், 15 டிசம்பர், 2014

கதையே நாயகர்

கதையே நாயகர் 
-------------------------------
கதையே நாயகராய் 
மாறி விட்ட காலத்தில் 

கதா நாயகர்கள் 
பாடு கஷ்டம்தான் 

ரத்தமும் சதையும் 
எலும்பும் நரம்பும் 

உணர்ச்சியில் கலந்து 
உருவான கதையில் 

ஒன்றிக் கலந்தால் 
உருவாகும் வெற்றி 
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: