சனி, 13 டிசம்பர், 2014

இசைத் திருவிழா

இசைத்  திருவிழா 
------------------------------------
மேகத் திரையை 
மின்னல் கிழிக்கும் 

இடியின் மத்தள 
ஓசை முழங்கும் 

கொட்டும் மழையின் 
நாட்டியம் நடக்கும் 

கொடியும் செடியும் 
காற்றில்  ஆடும் 

இயற்கைத் தாயின் 
இசைத் திருவிழா 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: