ஞாயிறு, 2 நவம்பர், 2014

காலப் போக்கு

காலப் போக்கு 
--------------------------
பறந்து திரிந்து 
பழக்கப்பட்ட பட்டம் 

அறுந்து விழுந்து 
மின்சாரக் கம்பியில் 

நடந்து திரிந்து 
பழக்கப்பட்ட செருப்பு 

தேய்ந்து பிய்ந்து 
தெருவோரக் குப்பையில் 

மேலும் கீழும் 
நாளும் பொழுதும் 
-------------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: