வெள்ளி, 18 ஜூலை, 2014

ஒரு சாண் வயிறு

ஒரு சாண் வயிறு 
-----------------------------
கருப்பு வெள்ளையாய்க் 
கடந்த காலமும் 

கலர்க் கலராய் 
எதிர் காலமுமாய் 

அவர் அவர் வாழ்வில் 
ஆயிரம் உலகம் 

நிகழ் காலத்தை 
நினைத்துப் பார்த்தால் 

ஒரு சாண் வயிற்றில் 
உறங்கும் உலகம் 
--------------------------நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: