வெள்ளி, 11 ஜூலை, 2014

சங்க காலம்

சங்க காலம் 
--------------------
வீட்டைக் காக்க 
அக வாழ்க்கை அமைத்து 

நாட்டைக் காக்க 
புற வாழ்க்கை அமைத்து 

தொழிலைக் காக்க 
திணை வாழ்க்கை அமைத்து 

தமிழைக் காக்க 
சுக வாழ்க்கை அமைத்த 

சங்க காலம் 
தங்க காலம் 
-----------------------நாகேந்திர பாரதி 
 

1 கருத்து: