செவ்வாய், 8 ஜூலை, 2014

பேத்தியின் குரல்

பேத்தியின் குரல் 
---------------------------
'ஏய் தாத்தா'
இழுக்கும் குரல் 

'ஓய் தாத்தா'
உலுக்கும் குரல் 

'டேய் தாத்தா'
கலக்கும் குரல் 

பேத்‌தியின் குரலில் 
பிரியம் புரளும் 

தாத்தாவின் கண்ணில் 
தண்ணீர் திரளும் 
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: