புதன், 11 ஜூன், 2014

பாதரசக் கண்ணாடி

பாதரசக்  கண்ணாடி 
-------------------------------
பாதரசம் பூசிய 
பழைய கண்ணாடியில்

பார்த்துப் பழகிய 
இளமை முகம் 

உதிர்ந்த பாதரச 
ஓட்டை வழியே 

உலகம் தெரியும் 
முதுமை முகம் 

கால ஓட்டத்தைக் 
காட்டும் கண்ணாடி 
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
  

2 கருத்துகள்: