ஞாயிறு, 23 மார்ச், 2014

காம்பும் பூவும்

காம்பும் பூவும் 
--------------------------
பூவைச் சுமையாய் 
நினைத்திருந்தால் 

காம்பும் பூவைச் 
சுமந்திருக்காது

காம்பை முள்ளாய் 
நினைத்திருந்தால்  

மொட்டும் காம்பில்
மலர்ந்திருக்காது 

காம்பாய்ப் பூவாய்க்  
காதலர் உறவு 
-----------------------நாகேந்திர பாரதி 

1 கருத்து: