வெள்ளி, 7 மார்ச், 2014

கற்றதனால் ஆய

கற்றதனால் ஆய 
-----------------------------
எம் பி பி எஸ் படிச்சுட்டு 
எல்லாமே அறுத் தாச்சு 

எம் எஸ் ஸி படிச்சுட்டு 
எல்லாமே சிறுத் தாச்சு 

எம் பி ஏ படிச்சுட்டு 
எல்லாமே கருத் தாச்சு 

என்னென்னமோ  படிச்சுட்டு 
எல்லாமே நிறுத் தாச்சு

ஏறுமூச்சு நேரத்திலே 
எல்லாமே வெறுத் தாச்சு  
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி 
 

1 கருத்து: