சனி, 15 செப்டம்பர், 2012

கடலும் குளமும்

கடலும் குளமும்


-------------------------------

வாழ்வின் ஆதாரம்

வளைஞ்சி போறப்போ

கோட்டும் சூட்டும்

குனிஞ்சு போயிரும்

வேட்டியும் வெத்துடம்பும்

வெறிச்சுப் பாக்கும்

உணர்ச்சியைச் சேத்து

வளர்ச்சியைப் பாத்தா

கடலும் குளமும்

கண்ணீர் ஆகாது

------------------------------------ நாகேந்திர பாரதி

2 கருத்துகள்: