சனி, 21 ஜூலை, 2012

பிச்சைக் காரர்கள்

பிச்சைக் காரர்கள்


---------------------------------

கோயில் வாசலில்

பிச்சைக் காரர்கள்

சர்ச் வாசலில்

பிச்சைக் காரர்கள்

மசூதி வாசலில்

பிச்சைக் காரர்கள்

மனிதரிடம் பிச்சை கேட்டு

இவர்கள் வெளியே

இறைவனிடம் பிச்சை கேட்டு

அவர்கள் உள்ளே

------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: