வியாழன், 23 ஜூன், 2011

நூலாம் படையெடுப்பு

நூலாம் படையெடுப்பு
----------------------------------
தரைப் படை கடற் படை
விமானப் படை போலே
வீட்டுக் குள்ளேயும் ஒரு
விநோதப் படையெடுப்பு
கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால்
கண்டவுடன் விரட்டாவிட்டால்
சிலந்திப் பகைவர்கள்
நூலாம் படையெடுப்பார்
வீட்டுக்கு விளக்குமாறு
நாட்டுக்கு வீரப் போரு
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதிகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக