வெள்ளி, 1 ஜனவரி, 2010

அனாதையின் சொந்தம்

அனாதையின் சொந்தம்
----------------------------
அவர்களுக்கு இல்லை
அம்மாவும் அப்பாவும்
அவர்களுக்கு இல்லை
அண்ணனும் தங்கையும்
அவர்களுக்கு இல்லை
அத்தையும் மாமாவும்
அவர்களுக்கு உண்டு
நாளையும் வாழ்வும்
அவர்களுக்கு உண்டு
நானும் நீயும்
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி

1 கருத்து: